Услуги

Home / Услуги
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ

УСЛУГИ

ФИРМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изготвяне и актуализиране на:

- Фирмената документация по организация на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

- Досие по пожарна безопасност.

- Правила и инструкции за безопасна работа с работно оборудване.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ
 

ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ

Извършване на Оценка на риска по работни места и дейности.

Разработване на мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на установените рискове за здравето и безопасността на работещите.

Оценка за съответствието на условията на труд със законовите изисквания - преглед на условията на труд по работни места и дейности, в т.ч. организация на труда, параметри на работната среда, санитарно-битови условия и др.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ

Определяне обхвата на предварителните медицинските прегледи и изследвания за преценка на годността на лицата, с оглед на здравното им състояние да изпълняват длъжността/професията, за която кандидатстват, съгласно Наредба № 3 от 1987г.

Изготвяне на заключение за пригодността на всеки кандидат да изпълнява съответния вид работа, въз основа на резултатите от предварителните медицински прегледи по образец на Наредба № 3 от 25.12.2008 г.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ОБУЧЕНИЯ

Периодично обучение, съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. и издаване на удостоверение за преминалите обучение на:

- длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;

- длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за ЗБУТ;

- лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по БЗР.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

КОНСУЛТАЦИИ

Попълване и подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ по данни, предоставени от работодателя или след подробен одит на дейностите по ЗБУТ във фирмата.

Участие в комисията по трудоустрояване и определяне на работните места подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, съгласно чл.315 КТ.

Определяне на квотата за назначаване на работещи с трайни увреждания, съгласно чл.38 ал.1 от ЗХУ.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ЛИЧЕН СЪСТАВ

Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред.

Изготвяне на Правила за организация на работната заплата.

Изготвяне на графици за работа и присъствени форми по тях при сумирано отчитане на работното време.

Консултации при:

- сключване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения;

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ИНТЕРЕСУВАТЕ СЕ ОТ НАШИТЕ УСЛУГИ?
ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

01

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Правно регламентирана документация по ЗБУТ

02

КОНСУЛТАЦИИ

Трудово-правни консултации

03

ОБУЧЕНИЯ

Надграждаме вашите знания и Ви сертифицираме за тях